module

Algemene Voorwaarden

01 januari 2010

Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BAS Consultancy BV, haar dochterondernemingen en/of andere in EU aan het BAS Concern verbonden
ondernemingen, voor zover deze van toepassing zijn verklaard.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderwerp
1.1 BAS Consultancy BV (hierna te noemen "BAS") verplicht zich jegens opdrachtgever voor de duur van de Consultancyovereenkomst (hierna te noemen “overeenkomst”) opdrachtgever te adviseren met betrekking tot door opdrachtgever van tijd tot tijd aan te geven onderwerpen en/of de door opdrachtgever van tijd tot tijd aan te geven diensten te verlenen.
1.2 Teneinde haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te
komen, is BAS tot niet meer verplicht dan er voor zorg te dragen dat een medewerker c.q. medewerkers met de in de overeenkomst gespecificeerde functie- en ervaringsniveaus, (hierna te noemen “de medewerker(s)”) beschikbaar is/zijn teneinde in opdracht van BAS de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren.
1.3 De medewerker(s) zal/zullen de in de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden uitvoeren op de in de overeenkomst gespecificeerde plaats en voor de aldaar gespecificeerde periode (hierna te noemen 'contractperiode'). Wijziging van het karakter, dan wel de aard van de diensten bedoeld in lid 1 van dit artikel is slechts mogelijk na overleg met BAS.

2. Urenverantwoording en facturering
2.1 Ter zake van de uit hoofde van de overeenkomst door BAS voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden zal opdrachtgever aan BAS een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het aantal door de medewerker(s) aan werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst bestede uren vermenigvuldigd met het/de in de overeenkomst genoemde uurtarief/uurtarieven (exclusief B.T.W.). Opdrachtgever is aan BAS voornoemde vergoeding verschuldigd voor alle door de medewerker(s) bestede tijd en tevens voor alle uren, dat de medewerker(s) beschikbaar is/zijn geweest voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor uren gedurende welke de medewerker(s) ziek, met vakantie of zonder toestemming van opdrachtgever afwezig is/zijn geweest.
2.2 BAS zal opdrachtgever tijdens de loop van een contractperiode urenregistratieformulieren ter beschikking stellen op welke formulieren de door de medewerker(s) bestede uren zijn vermeld. Opdrachtgever zal voornoemde formulieren onmiddellijk controleren en voor akkoord getekend aan BAS retourneren, tenzij opdrachtgever zich met het aantal gespecificeerde uren niet kan verenigen, in welk geval opdrachtgever BAS daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen. Indien opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen, nadat hem enig urenregistratieformulier ter hand is gesteld aan BAS meedeelt, dat hij zich met de inhoud daarvan niet kan verenigen, geldt het urenregistratieformulier automatisch als goedgekeurd.
2.3 Voor het accorderen van de urenstaten zullen door Opdrachtgever twee tekenbevoegden worden aangewezen
2.4 Op basis van de urenregistratieformulieren bedoeld in lid 2 van dit artikel zal er twee maal per maand door BAS een facturering plaats vinden op basis van het/de in de overeenkomst genoemde tarief/tarieven. BAS behoudt zich het recht voor om af te wijken van genoemde termijn. Indien deze gewijzigd wordt zal BAS dit aan Opdrachtgever bekend maken.
2.5 De door de medewerker(s) van BAS op verzoek van opdrachtgever gemaakte uren buiten de werktijden van 07.00 tot 20.00 uur worden als volgt aan opdrachtgever doorbelast, tenzij anders is overeengekomen: op zaterdagen van 0.00 - 24.00 uur: 150%; op zondagen van 0.00 - 24.00 uur: 200%; op overige dagen van 0.00 - 07.00 uur en van 20.00 - 24.00 uur: 150%; deze uren zullen op het tijdverantwoordingformulier duidelijk worden aangegeven.
2.6 Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoedingen, verplicht opdrachtgever zich aan BAS alle daadwerkelijk door BAS en/of de medewerker(s) in verband met de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, voor zover deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. BAS en/of de medewerker(s) zullen voordat dergelijke kosten worden gemaakt schriftelijk toestemming vragen aan opdrachtgever.
2.7 De opdrachtgever verplicht zich alle facturen binnen 14 dagen te betalen. Wanneer deze periode overschreden wordt houdt BAS zich het recht voor een boete van 1,5 % te berekenen over elke maand dat het bedrag te laat betaald wordt. Een aanmaning daartoe is niet vereist.
2.8 Indien opdrachtgever een inkoopordernummer / PO nummer en/of afwijkend factuuradres op de factuur vermeld wil zien, dient dit door opdrachtgever op de overeenkomst te worden ingevuld, dan wel uiterlijk voor het opstellen van betreffende factuur schriftelijk aan BAS bekend gemaakt te worden. Bij het ontbreken van deze gegevens behoudt BAS zich het recht voor om de factuur te versturen, waarna opdrachtgever de factuur binnen de betalingstermijn dient te betalen.
2.9 Ingeval opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, dan wel anderszins in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort schiet, is BAS gerechtigd, de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
2.10 Daarnaast is BAS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de opdrachtgever. Ontbindingen en terugname laten het recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.

3. Intellectueel eigendom
3.1 BAS verplicht zich zowel tijdens als na beëindiging van de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden alle vertrouwelijke en zakelijke gegevens met betrekking tot de onderneming van de opdrachtgever, welke haar ter kennis zijn gekomen uit hoofde van de uitvoering van haar werkzaamheden, geheim te houden. BAS verplicht zich aan de medewerker(s) een gelijkluidende geheimhoudingsplicht op te leggen.
3.2 BAS verplicht zich in te spannen teneinde er voor zorg te dragen, dat, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door BAS en/of de medewerker(s) tijdens de duur van de overeenkomst en in het kader van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde auteursrechtelijke beschermde werken, modellen en uitvindingen, bij het einde van de opdracht zullen toekomen aan opdrachtgever. Indien BAS en/of medewerker(s) teneinde hun werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst te kunnen uitvoeren auteursrechtelijk beschermde werken, modellen en/of uitvindingen dienen te gebruiken met betrekking waartoe rechten van intellectuele eigendom toekomen aan derden, zodat ter zake opdrachtgever voor het gebruik daarvan met deze derde een licentieovereenkomst zal dienen af te sluiten, zal BAS opdrachtgever hierover informeren. Het afsluiten van dergelijke licentieovereenkomsten geschiedt op kosten van opdrachtgever.
3.3 BAS en/of de medewerker(s) kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inbreuk op rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, tenzij de opdrachtgever aantoont, dat een dergelijke inbreuk te wijten is aan door BAS uit hoofde van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

4. Aansprakelijkheid en vrijwaring
4.1 BAS geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. BAS is tot niets meer verplicht, dan zich er voor in te spannen dat de medewerker(s) naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, uitvoering geven aan de opdracht. Iedere aansprakelijkheid voor schade geleden door opdrachtgever als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door
4.2 BAS van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schade mocht zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van BAS. BAS sluit hierbij uitdrukkelijk iedere schade geleden door opdrachtgever, haar personeel of enig derde van welke aard dan ook, uit, voor zover deze schade is veroorzaakt door de medewerker(s), zelfs indien dit te wijten is aan opzet of grove schuld van de medewerker(s). De medewerker(s) is/zijn niet bevoegd BAS op enigerlei wijze te vertegenwoordigen.
4.3 BAS is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derden of welke andere gevolgschade dan ook.
4.4 Opdrachtgever is gehouden BAS te vrijwaren voor alle reëel geleden schade ter zake van met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmede verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.
4.5 Indien de aanspraak van een derde is gebaseerd op inbreuk op enig recht
van industriële en/of intellectuele eigendom zal de aansprakelijkheid van
BAS beperkt zijn tot het ter keuze van BAS en in overleg met opdrachtgever, hetzij veranderen en/of verwijderen van het inbreukmakende product, hetzij het verkrijgen van een licentie van de derde ten behoeve van opdrachtgever, waarbij de kosten van de verandering, dan wel van de licentie voor rekening zullen zijn van opdrachtgever, tenzij de inbreuk te wijten is aan opzet of grove schuld van BAS of de medewerker(s) in welk geval BAS de kosten van de verandering of licentie zal dragen.
4.6 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde zal in geen geval de aansprakelijkheid van BAS verder strekken dan het bedrag van de haar voor de werkzaamheden zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit over door opdrachtgever betaalde vergoedingen.
4.7 Opdrachtgever verplicht zich de noodzakelijke preventieve (veiligheid) maatregelen te treffen, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, het maken van 'back ups' van programmatuur en/of gegevens, teneinde te voorkomen, dat opdrachtgever door de werkzaamheden van medewerker(s) schade lijdt.
4.8 BAS is nimmer aansprakelijk voor bedragen hoger dan aangegeven in haar polis van de aansprakelijkheidverzekering.

5. Overmacht
5.1 Indien BAS door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is BAS gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5.2 Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) van BAS kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is in ieder geval sprake van oproer, oorlog, of oorlogsgevaar, natuurrampen, transportmoeilijkheden, douanestakingen, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, werkstakingen bij of boycot van BAS of haar toeleveranciers, alsmede in geval een toeleverancier zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of wanprestatie van de medewerker(s), en indien enige dwangrechtelijke overheidsregeling het (verder) uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt.
5.3 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden, ook in het geval van overmacht aan de zijde van opdrachtgever, de uit hoofde van de overeenkomst aan BAS verschuldigde vergoedingen aan BAS te voldoen.

6. Overige verplichtingen opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever verplicht zich aan de medewerker(s) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals gedefinieerd in de overeenkomst behoorlijke kantoorruimte, secretariële hulp, telefoon en andere hulpmiddelen, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt, computerapparatuur, diensten en (hulp) goederen, ter beschikking te stellen. De hiervoor genoemde diensten, hulpmiddelen en (hulp) goederen zullen slechts worden aangewend ten behoeve van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst, tenzij enig ander gebruik is toegestaan door opdrachtgever.
6.2 Opdrachtgever verplicht zich de medewerker(s) alle informatie ter beschikking te stellen welke noodzakelijk en wenselijk is teneinde de medewerker(s) in staat te stellen de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst uit te voeren.
6.3 Opdrachtgever voorziet de BAS medewerker(s) van een werkplek met inachtneming van de ARBO reglementen.

7. Vervanging van de medewerker(s)
7.1 BAS heeft het recht de medewerker(s) te allen tijde te vervangen op voorwaarde dat een dergelijke vervanging de kwaliteit van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst niet nadelig beïnvloedt. Elke vervanging als hiervoor bedoeld zal vooraf door opdrachtgever moeten worden goedgekeurd, met dien verstande dat opdrachtgever verplicht is zijn goedkeuring te verlenen, tenzij dit onredelijk is.
7.2 BAS heeft het recht om gedurende opname van verlofrechten door de ingezette medewerker van 10 aaneengesloten werkdagen of meer de
betreffende medewerker tijdelijk te vervangen door een ander. Hierbij geldt dat de inwerktijd voor rekening van BAS is. Wanneer de aard van de werkzaamheden dusdanig is dat redelijkerwijs voor de opdrachtgever geen profijt van een vervanging te behalen valt, zal BAS van het recht geen gebruik maken.

8. Premieheffing / inkomstenbelasting
8.1 De medewerker(s) zal/zullen onder geen enkele omstandigheid kunnen worden beschouwd als de medewerker(s) van opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve niet aansprakelijk voor eventueel ter zake van de door de medewerker(s) verrichte werkzaamheden verschuldigde inkomstenen/of loonbelasting, dan wel premies volksverzekering en/of sociale verzekeringspremies.

9. Duur van de overeenkomst
9.1 De overeenkomst zal automatisch eindigen na verloop van de contractperiode, zonder dat daarvoor enige opzegging is vereist. Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te beëindigen gedurende de contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van twee hele kalendermaanden. Tussentijdse opzegging is slechts geldig indien zij schriftelijk geschiedt.

10. Wijzigingen in het te hanteren tarief
10.1 BAS behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari het overeengekomen tarief aan te passen in het kader van inflatiecorrectie.

11. Non-concurrentie
11.1 Partijen verplichten zich om, zowel tijdens onderhavige overeenkomst als gedurende twaalf maanden na de beëindiging daarvan, geen personeel van de ander in dienst te nemen en/of direct of indirect ten behoeve van haar werkzaam te laten zijn. Onder personeel wordt verstaan alle medewerkers in dienst van BAS en/of medewerkers op basis van opdrachtovereenkomst verbonden aan BAS. Dit verbod geldt tevens voor ex-medewerkers van BAS die, gedurende een periode van twaalf maanden voorafgaand aan een eventuele indiensttreding bij opdrachtgever, namens BAS werkzaamheden hebben verricht voor opdrachtgever.
11.2 Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde zal opdrachtgever aan BAS een direct opeisbare, niet voor machtiging vatbare boete verschuldigd zijn van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding vermeerderd met € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

12. Verlenging van overeenkomst
12.1 Indien opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient zij BAS daarvan tenminste 1 maand voor de afloop van de contractperiode schriftelijk in kennis te stellen. BAS is echter nimmer gehouden in te stemmen met enige verlenging van de contractperiode.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van ieder andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij BAS er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen.

14. Algemene bepalingen
14.1 Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
14.2 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen onder voorbehoud dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.

15. Wijziging en vindplaats
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

Meld je hier aan!